Who we are What we do Customer Method Gallery Out-Source Contact

บริษัทของเราให้บริการดังนี้

จัดหาแรงงานต่างด้าวแบบจ้างเหมา
(MOU Outsource คือการจ้างเหมาแรงงานต่างชาติ MOU)

เปลี่ยนแรงงานผิดกฎหมายให้เป็นแรงงานที่ถูกต้อง

รูปแบบการใช้บริการ

 1. จัดหาคนงานที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
 2. จัดส่งคนงานทดแทน
 3. จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลคนงาน และคอยประสานงานระหว่างคนงานกับผู้ว่าจ้าง
 4. รายงานการเข้าปฏิบัติงานของคนงาน และอบรมคนงานตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
 5. ตรวจสุขภาพ และทำใบอนุญาตทำงานให้คนงานก่อนส่งเข้าปฏิบัติงาน
 6. จ่ายเงินสมทบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 7. รับผิดชอบการจ่ายค่าแรง และสวัสดิการให้กับคนงานตามกฎหมายแรงงานไทย
 8. จัดที่พักและรถรับส่งคนงาน
 9. ดำเนินการจัดชุดยูนิฟอร์มให้คนงาน
 10. จัดสวัสดิการประกัสุขภาพให้คนงาน
 11. จัดวันหยุดให้คนงาน โดยมีคนงานทดแทน
 12. พาคนงานไปรายงานตัวต่อ สตม. ทุก 90 วัน

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

 1. ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล
 2. ลดปัญหาด้านแรงงาน ลดความเสี่ยงในเรื่องแรงงานที่ไม่เพียงพอ
 3. สามารถคัดเลือกคนงานได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ
 4. ลดภาระในการเก็บข้อมูลประวัติพนักงานม ประวัติการทำงาน
 5. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในแต่ละเดือน
 6. สามารถควบคุมบุคลากรในองค์กรได้ ปรับ เพิ่ม หรือลดได้ตามความเหมาะสม