Who we are What we do Customer Method Gallery Out-Source Contact
What we do (เราทำอะไร)
รับจัดหาแรงงาน (MOU)
รับจัดหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และพม่า
(Mou) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และรับเหมา
ก่อสร้างทั่วประเทศ
รับดำเนินการแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมาย
รับดำเนินการในกรณีที่แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้
ลงทะเบียน แล้วต้องการเปลื่ยนให้เป็นแรงงาน
ต่างด้าวที่ถูกกฏหมาย (MOU)
รับดำเนินการเอกสารแรงงาน (MOU)
รับต่ออายุหนังสือเดินทางของคนงาน รับต่อวีซ่า
คนงาน